• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

 

Egzamin zawodowy – podstawowe informacje

Egzamin zawodowy składa się z 2 części:

Pisemnej:

 • trwającej 60 minut,
 • przeprowadzanej w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych,
 • każde zadanie posiada 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko 1 jest poprawna.


Część pisemna egzaminu zawodowego  może być przeprowadzana:

 • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin,
 • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Praktycznej:

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji). Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.

Warunki niezbędne do otrzymania tytułu zawodowego:


Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • Z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania  (zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego).
 • Z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja  okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

 HARMONOGRAM EGZAMINU ZAWODOWEGO

FORMUŁA 2019

Kwalifikacje trzyliterowe

Sesja . Lato 2021 (czerwiec–lipiec 2021)

 

Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu

Wojewódzka Szkoła Policealna w Świnoujściu

Termin główny:

721 czerwca 2021 r.

 

 

Część pisemna

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

 

8–12 czerwca 2021r.

Część praktyczna

Model z dokumentacją „d

Model z wykonaniem ”w

Model „d”

Technik usług kosmetycznych

FRK.04

 

 

 

7 czerwca 2021 r.

 

Technik organizacji turystyki

HGT.07

 

Model „w”

Opiekun medyczny

MED.03

 

12–21 czerwca 2021 r.

Technik masażysta

MED. 10

 

17–21 czerwca 2021 r.

 

Technik usług kelnerskich

HGT.01

 

11–21 czerwca 2021r.

Termin dodatkowy:

23 czerwca–2 lipca 2021r.

Część pisemna

z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu

 

23 czerwca 2021r.

Część praktyczna

Model z dokumentacją „d

Model z wykonaniem ”w”

Model „d”

 

29 czerwca 2021 r.

Model „w”

1–2 lipca 2021 r.

 

Termin ogłoszenia i przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe wyników egzaminu zawodowego dla sesji czerwiec–lipiec 2021

31sierpnia 2021 r.

Termin przekazania szkołom, placówkom lub centrom i pracodawcom oraz podmiotom prowadzącym kwalifikacyjne kursy zawodowe certyfikatów kwalifikacji zawodowych dla sesji czerwiec–lipiec 2021oraz termin przekazania szkołom dyplomów zawodowych dla sesji czerwiec–lipiec 2021

8 września 2021 r.