• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

 Egzamin zawodowy – podstawowe informacje

Harmonogram egzaminów dla szkoły policealnej w sesji letniej 2024 r.

Dostosowania dla słuchaczy będących obywatelami Ukrainy

Egzamin zawodowy składa się z 2 części:

Pisemnej:

 • trwającej 60 minut,
 • przeprowadzanej w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych,
 • każde zadanie posiada 4 odpowiedzi do wyboru, z których tylko 1 jest poprawna.

Część pisemna egzaminu zawodowego  może być przeprowadzana:

 • z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu zawodowego, po uzyskaniu upoważnienia przez placówkę przeprowadzającą egzamin,
 • z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi.

Praktycznej:

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie trwa nie krócej niż120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji). Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie polega na wykonaniu zadania lub zadań egzaminacyjnych, których rezultatem jest wyrób, usługa lub dokumentacja.

Warunki niezbędne do otrzymania tytułu zawodowego:

Zdający zdał egzamin zawodowy, jeżeli uzyskał:

 • Z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania  (zdający rozwiązał poprawnie minimum 20 zadań testu pisemnego).
 • Z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wynik egzaminu zawodowego ustala i ogłasza komisja  okręgowa. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.