• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi procedurami bezpieczeństwa, które obowiązują w szkole  w okresie pandemii COVID -19.

 § 1

Przygotowanie szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022:

1.   1. Zaopatrzenie w środki czystości: środki do dezynfekcji rąk, sprzętu powierzchni, środki ochrony indywidualnej takie jak rękawiczki jednorazowe, przyłbice, termometry.

2.    2. Zaopatrzenie w pomieszczeniach administracji w pleksy podwieszane.

3.    3. W każdej klasie i przy wejściu zabezpieczone są płyny do dezynfekcji dla uczniów  i pracowników.

4.    4. Przy wejściu umieszczone są informacje o obowiązku dezynfekcji rąk wraz i instrukcją.

5.  5. Na terenie szkoły wyznaczone jest pomieszczenie do odizolowania osoby w przypadku zaobserwowania u niej objawów chorobowych.

6.  6. Określone są zasady korzystania z biblioteki szkolnej (uwzględniony został 24-godzinny okres kwarantanny dla książek) oraz gabinetu profilaktyki zdrowotnej.

7.7. Zlikwidowane zostały suszarki do rąk, łazienki są zabezpieczone w ręczniki papierowe.

8.    8. Zabezpieczenie folią klawiatur komputerów. Po zajęciach wymiana folii i dezynfekcja.

9.  9. Wychowawcy klas zobowiązani do przeprowadzenia pierwszych lekcji wychowawczych o ochronie zdrowia przed Covid- 19, przedstawienia i szczegółowego omówienia procedur bezpieczeństwa, a także do przekazania drogą elektroniczną/na zebraniu pakietów informacyjnych z tej problematyki.

10. 10. Promowanie akcji szczepień przeciw Covid-19 wśród uczniów i rodziców.

§ 2

Organizacja pracy szkoły:

1.   1. Na terenie szkoły mogą przebywać uczniowie, nauczyciele , pracownicy bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.

2.   2. Przez objawy chorobowe rozumie się: podwyższoną temperaturę ciała, ból głowy i mięśni, ból gardła, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem, uczucie wyczerpania, brak apetytu, brak smaku i węchu.

3.    3. Wychowawcy klas ustalają z rodzicami szybki i skuteczny sposób komunikacji z opiekunami ucznia. Wychowawcy są zobowiązaniu do uaktualniania numerów kontaktowych do rodziców/ opiekunów uczniów.

4.  4. Na terenie szkoły wszyscy uczniowie , nauczyciele ,pracownicy muszą zachowywać dystans 1,5 zwłaszcza w miejscach wspólnych i stosować środki ochronne : maseczki, rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekcję rąk.

5.     5. Do minimum ogranicza się przebywanie w szkole osób z zewnątrz. Wymaga się od nich wcześniejszego umówienia  i zabezpieczenia w środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki jednorazowe).

6.    6. Obowiązkiem pracowników administracji i obsługi oraz nauczycieli jest niezwłoczne poinformowanie dyrektora szkoły, że nie może przyjść do pracy, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub gdy miały kontakt z osoba zakażoną.

7. 7. Obowiązkiem ucznia pełnoletniego, rodzica/opiekuna prawnego ucznia niepełnoletniego jest niezwłoczne poinformowanie wychowawcę klasy , że nie może przyjść do szkoły, gdy domownicy przebywają na kwarantannie lub w izolacji domowej i  gdy miały kontakt z osobą zakażoną.

8.     8. W przypadku niepokojących objawów choroby zakaźnej pracownicy /uczniowie powinni zostać w domu i skontaktować się z lekarzem, w razie pogorszenia stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i poinformować że mogą być zarażeni koronawirusem.

9.   9. Uczniowie na zajęcia wchodzą wejściem głównym, na zajęcia praktyczne od razu idą do pracowni. Przy wejściu głównym następuje pomiar temperatury. Dokonuje tego nauczyciel dyżurny i pani woźna. Przy wejściu bezpośrednio do pracowni pomiaru dokonuje nauczyciel prowadzący tam zajęcia.

10.  10. Kurtki uczniowie pozostawiają w klasie na wieszakach lub krzesełkach.

11.  11. Ogranicza się gromadzenia uczniów na terenie szkoły poprzez wprowadzenie  blokowego systemu nauczania oraz wyłączenia dzwonków.

12. 12. Dopuszcza się możliwość zmiany czasu prowadzenia zajęć edukacyjnych , jednak nie krócej jak 30 minut, a nie dłużej nią 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas trwania zajęć ustalony w tygodniowym planie. Uczniowie w salach siedzą w ławkach z zachowaniem 1,5 m odstępu.

13.  13. prowadza się ograniczenia  do minimum wyjść grupowych. W roku szkolnym 2021/2022 w okresie pandemii nie będą organizowane apele  ani inne masowe imprezy szkolne.

14.   14. Egzaminy próbne maturalne i zawodowe odbywać się będą przy zachowaniu reżimu sanitarnego.

15.   15. Uczniowie muszą posiadać wyłącznie własne przybory i podręczniki.

16.   16. Ogranicza się do minimum zmiany pomieszczeń, w których odbywają się zajęcia lekcyjne.

17.   17. Uczniowie klas przyporządkowani są do jednej klasy na przedmioty teoretyczne.

18.   18. Ogranicza się do minimum kontakty pracowników niepedagogicznych z uczniami oraz nauczycielami.

19.   19. race pisemne uczniowie składają do wyznaczonych pojemników i podlegają one dwudniowej kwarantannie.

20.  20. Komunikacja z rodzicami odbywa się wyłącznie w formie online lub po wcześniejszym umówieniu z zachowaniem wszystkich środków ostrożności (maseczki, rękawiczki jednorazowe).

21.  21. Osoby przebywające na terenie szkoły  przestrzegają zasad higieny: dezynfekcja rąk przy wejściu do budynku, mycie rąk mydłem i dezynfekcja , ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania nosa, oczu i ust.

22. 22. Wietrzenie klas, części wspólnych odbywa się co najmniej raz na godzinę w czasie przerw, a w razie potrzeby w trakcie lekcji. W sali jest odpowiedzialny  nauczyciel, a na korytarzach pracownicy obsługi.

23.  23. Na zajęciach z wychowania fizycznego należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. Zajęcia powinny odbywać się do października na boisku szkolnym lub w terenie.

24.   24. Podczas przerw zaleca się przebywanie uczniów na boisku szkolnym lub pozostawanie w przydzielonych klasach.

25.   25. Rekomenduje się czyszczenie i dezynfekowanie na bieżąco  sprzętu i materiałów wykorzystywanych podczas zajęć praktycznych.

26.   26. W pracowniach należy zachować odstęp 1,5 m i stosować środki ochrony osobistej.

27.  27. Na bieżąco dezynfekowane i czyszczone są urządzenia sanitarno-higieniczne, sale lekcyjne, ciągi komunikacyjne, poręcze, klamki, myszki, klawiatury, włączniki,, laptopy, rzutniki, tablica interaktywna.

28.   28. Rekomenduje się dezynfekcję termometrów bezdotykowych po każdorazowym użyciu.

 

§ 3

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem u ucznia.

1.  1. W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów mogących wskazywać na infekcje dróg oddechowych należy niezwłocznie odizolować ucznia w izolatce (pomieszczenie przygotowane w sali nr 22).

2.     2. Uczeń w izolatce znajduje się pod opieką nauczyciela lub pracownika wyznaczonego przez dyrektora.

3.   3. Uczniowi należy zmierzyć temperaturę ciała . W przypadku podwyższonej temperatury należy powiadomić rodziców /opiekunów prawnych ucznia w celu ustalenia sposobu odebrania dziecka ze szkoły.

4.   4. Rodzic po odebraniu dziecka ze szkoły z objawami chorobowymi ma obowiązek poinformowania dyrektora o wyniku badania ucznia przez lekarza.

5.     5. Jeżeli wynik jest dodatni dyrektor informuje  Państwowego Inspektora Sanitarnego i Organ Prowadzący o zaistniałej sytuacji.

6.     6. Rodzice dzieci z klasy ucznia u którego podejrzewa się zakażenie są w trybie pilnym powiadamiani telefonicznie przez wychowawcę.

7.   7. Obszar w którym poruszał się zakażony uczeń należy niezwłocznie wymyć i zdezynfekować.

8.  8. Dyrektor szkoły zobowiązany jest do stosowania się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

9.     9. Jeżeli takie zalecenia wystąpią należy sporządzić notatkę lub protokół.

§ 4

Postępowanie w przypadku  podejrzenia zakażenia koronawirusem  pracownika szkoły.

1.      1. Pracownik w razie wystąpienia niepokojących objawów, nie powinien przychodzić do pracy.

2.   2. Pracownik o niepokojących objawach powinien niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły i skontaktować się z lekarzem, stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym szpitala, a w razie pogarszającego się stanu zdrowia  zadzwonić na pogotowie pod numer  999 lub 112.

3.   3. Jeśli stan choroby ujawni się podczas pracy w szkole, pracownik natychmiast powiadamia dyrektora lub osoby uprawnione i izoluje się od wszystkich osób w izolatce.

4.   4. Dyrektor szkoły powiadamia o sytuacji, o której mowa w p. 2, odpowiednie służby sanitarne, medyczne i organ prowadzący.

5.    5. Pracownik z podejrzeniem zachorowania, o ile jej/jego stan zdrowia na to pozwoli, będzie przebywać w wyznaczonym pomieszczeniu sam do czasu przybycia odpowiednich służb.

6.    6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

7.    7. Zalecane jest ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części budynku, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie.

8.   8. O zaistniałym przypadku choroby lub podejrzeniu zarażenia należy powiadomić wszystkich pracowników oraz rodziców.

 

§ 5

Postępowanie w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie.

1.       Osoby z kontaktu nie uważa się  za zakażone, jednak prewencyjnie zaleca się:

a.  Pozostanie w domu przez 14 dni od samego kontaktu z osoba chorą i prowadzenie obserwacji (codzienny pomiar temperatury).

b.     Poddanie się monitoringowi stacji sanitarno-epidemiologicznej , podanie telefonu kontaktowego w celu umożliwienia codziennego kontaktu i przeprowadzenia wywiadu odnośnie stanu zdrowia.

c.    Jeżeli w okresie samoobserwacji zauważone zostaną objawy takie jak gorączka , kaszel , duszności, problemy z oddychaniem należy bezzwłocznie telefonicznie powiadomić stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

§ 6

Postanowienia końcowe:

1.    1.  przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia lub pracownika  przypadku, gdy uczeń lub pracownik został skierowany do szpitala z podejrzeniem koronawirusa, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym i powiatowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji na czas niezbędny do wykonania koniecznych czynności sanitarno-epidemiologicznych.

2.     2. Państwowa Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Świnoujściu ul. Dąbrowskiego 4,  tel. 91 3212494.

3.     3. Zaktualizowana procedura wchodzi w życie z dniem 1 września 2021r. i obowiązuje do odwołania.

4.    4. Procedura może być modyfikowana w przypadku objęcia terenu strefą żółtą lub czerwoną, a także zmiany wytycznych przez Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

5.     5. Procedura zostanie opublikowana na stronie internetowej szkoły.