• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

Dostosowanie działalności szkół policealnych prowadzonych przez Województwo Zachodniopomorskie w Świnoujściu

     Zgodnie z ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadza się zmiany dotyczące struktury systemu kształcenia zawodowego. Szkoły policealne od dnia 1 września 2019 r. funkcjonować będą bez podziału na szkoły dla młodzieży i szkoły dla dorosłych, ale jako szkoły, w których kształcenie, w zależności od zawodu, będzie mogło być prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Ustawa ta zawiera przepisy zobowiązujące organy prowadzące szkoły policealne do podjęcia działań mających na celu dostosowanie działalności szkół policealnych do zmienionego stanu prawnego.

Podjęcie przedmiotowej uchwały przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego rozpoczęło proces dostosowania działalności szkół policealnych, prowadzonych przez Województwo Zachodniopomorskie, do przepisów powyższej ustawy.

    Zamierza się zlikwidować Wojewódzką Szkołę Policealną dla Młodzieży w Świnoujściu, wchodzącą w skład Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w Świnoujściu, z dniem 31 sierpnia 2019 r.

Po likwidacji Wojewódzkiej Szkoły Policealnej dla Młodzieży w Świnoujściu, w skład Zachodniopomorskiego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu będą wchodziły następujące szkoły:

1) Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu;

2) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świnoujściu, której nazwa zostanie dostosowana zgodnie z art. 106 ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, odrębną uchwałą Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego.

 

UCHWAŁA  NR IV-41-19  Sejmiku WojewOdztwa Zachodniopomorskiego z dniz 28 lutego 2019

 

 

Zachodniopomorskie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Świnoujściu jest publiczną placówką dla młodzieży i dorosłych w rozumieniu ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

W skład Centrum wchodzą:

1)  Wojewódzka Szkoła Policealna dla Dorosłych w Świnoujściu

2)  Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu.

3)  Wojewódzka Szkoła Policealna dla Młodzieży  w Świnoujściu.

Organem prowadzącym jest Województwo Zachodniopomorskie.

Nadzór pedagogiczny sprawuje Zachodniopomorski Kurator Oświaty.