• Description slide 1

 • Description slide 2

 • Description slide 3

 • Description slide 4

 • Description slide 5

 • Description slide 6

 • Description slide 7

 • Description slide 8

 Kwalifikacja: SPO.03-świadczenie usług opiekuńczo wspierających osobie podopiecznej

Czas trwania nauki - 2 lata (4 semestry) tryb zaoczny

Podbudowa : szkoła średnia/ nie wymagana matura!

Informacje o zawodzie

Zadaniem opiekuna w domu pomocy społecznej  jest min: 

 • stymulacja rozwoju i aktywizacji osób przebywających w domu pomocy społecznej oraz wykorzystywanie w tym celu różnorodnych metod i narzędzi rehabilitacji lub terapii,
 • towarzyszenie i pomoc podopiecznemu domu pomocy społecznej w zaspakajaniu potrzeb i wykonywaniu różnych czynności z zakresu samoobsługi i higieny osobistej,
 • organizowanie podopiecznemu czasu wolnego w sposób konstruktywny, umożliwiający samorealizację, rozwój zainteresowań oraz integrację z rodziną i innymi osobami przebywającymi w DPS bądź ze społecznością lokalną,
 • aktywizowanie do aktywnego włączania się i wzmacniania profesjonalnych działań wynikających z realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy człowiekowi przebywającemu w DPS lub innej instytucji opiekuńczej.

Miejsce pracy

 • dom małego dziecka
 • hospicjum dla dzieci i dorosłych
 • dom pomocy społecznej dla dzieci i dorosłych
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • ośrodki wsparcia dla rodzin dzieci niepełnosprawnych
 • środowiskowy dom samopomocy
 • oddziały szpitalne w tym w szczególności rehabilitacji leczniczej, geriatrycznej

·         dzienne domy wsparcia środowiskowego,

·         instytucje działające na rzecz osób starszych,

·         Zakłady opiekuńczo-lecznicze,

·         Zakłady opiekuńczo- pielęgnacyjne.

·         prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu opieki nad osobą starszą lub niepełnosprawną 

 Cechy pożądane u kandydata

 • empatia,
 • sympatia i życzliwość wobec otoczenia,
 • zdolność adaptacji,
 • cierpliwość,
 • łatwość nawiązywania kontaktów.