• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO WOJEWÓDZKIEGO TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

W ZACHODNIOPOMORKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

NA ROK SZKOLNY 2023/2024

- dla absolwentów  szkół podstawowych 

 

Działając na podstawie

- art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4 - 6, art. 155 ust. 4 - 61 art. 165 ust. 3-51 art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

- Zarządzenia nr 3/2023 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego.

 - Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 

Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu

ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2023/2024 w zawodach na kierunki:

 

  • Technik Organizacji Turystyki – 5 letnie,

 o   Przedmiot rozszerzony - geografia

 o   języki obce: język angielski i niemiecki

  • Technik Usług Kelnerskich – 5 letnie,

 o   Przedmiot rozszerzony - język angielski,

 o   Języki obce: język angielski i niemiecki ·        

  • Technik Ortopeda – 5 letnie,

 o   Przedmioty rozszerzony - biologia:

 o   Języki obce;  język angielski i niemiecki

Regulamin rekrutacji

Wniosek dla kandydatów do technikum (do pobrania) 

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

Od 9 maja 2023r. do 16 czerwca 2023r. do godziny 15.00 – termin na złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wydawanie skierowania do lekarza medycyny pracy.

Od 23 czerwca 2023r. do 10 lipca 2023r. do godziny 15.00. – termin na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty wraz z możliwością przeniesienia wniosku o przyjęcie do innej szkoły ponadpodstawowej lub zmiana kolejności wybranych szkół.

17 lipca 2023r. podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

Od 17 lipca 2023r. do 21 lipca 2023r. do godziny 10:00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego oświadczenia woli oraz złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dostarczenie od lekarza medycyny pracy zaświadczenia o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym kierunku.

21 lipca 2023r. godzina 15:00  podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do 24 lipca 2023r. wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do wniosku kandydat powinien dołączyć:

- zdjęcie szt.1

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o aktywności na rzecz innych ludzi

- potwierdzenie szczególnych osiągnięć

- zaświadczenie o uzyskaniu stopnia laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim - zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata 

Elektroniczna skrzynka podawcza szkoły