• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

 ZASADY  REKRUTACJI UCZNIÓW

DO WOJEWÓDZKIEGO TECHNIKUM DLA MŁODZIEŻY

W ZACHODNIOPOMORKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

NA ROK SZKOLNY 2021/2022

- dla absolwentów  szkół podstawowych 

Na podstawie Zarządzenia Nr 2/2020 Zachodniopomorskiego  Kuratora Oświaty z dnia  30 stycznia 2020 r.

Działając na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) i art. 20wa ust. 1 pkt 2 ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.) w brzmieniu przed 26 stycznia 2017 r. w związku z art. 149 ust. 4 - 6, art. 155 ust. 4 - 61 art. 165 ust. 3-51 art. 187 ust. 2-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 ze zm.)

Wojewódzkie Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu

ogłasza nabór do klas pierwszych  na rok szkolny 2021/2022 w zawodach na kierunki:

 

  • Technik Organizacji Turystyki – 5 letnie,

 o   Przedmiot rozszerzony - geografia

 o   języki obce: język angielski i niemiecki

  • Technik Usług Kelnerskich – 5 letnie,

 o   Przedmiot rozszerzony - język angielski,

 o   Języki obce: język angielski i niemiecki ·        

  • Technik Ortopeda – 5 letnie,

 o   Przedmioty rozszerzony - biologia:

 o   Języki obce;  język angielski i niemiecki

(wniosek dla kandydatów do technikum po szkole podstawowej)

 Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

Od 17 maja 2021 r. do 21 czerwca 2021 r. do godziny 15.00 – termin na złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej oraz wydawanie skierowania do lekarza medycyny pracy.

od 25 czerwca 2021r.- do 14 lipca 2021r. do godziny 15.00. – termin na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz na zmianę przez kandydatów wniosków o przyjęcie, w tym zamianę szkół, do których będą kandydować.

Od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021 r. do godziny 15.00 potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego oraz dostarczenie od lekarza medycyny pracy.

2 sierpnia 2021 do godziny 14.00 podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Do wniosku kandydat powinien dołączyć:

- zdjęcie szt.1

- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej

- zaświadczenie o aktywności na rzecz innych ludzi

- potwierdzenie szczególnych osiągnięć

- zaświadczenie o uzyskaniu stopnia laureata lub finalisty ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych lub tytuł laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim - zaświadczenie lekarskie (od lekarza medycyny pracy) o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie. 

- orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność kandydata