• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8

 

  

 ZASADY REKRUTACJI W ZACHODNIOPOMORSKIM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W ŚWINOUJŚCIU

W ROKU SZKOLNYM 2018 / 2019

 

 

 Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do oddziałów klas pierwszych Wojewódzkiego Technikum dla Młodzieży w Świnoujściu.

 

 

 Termin w rekrutacji zasadniczej / termin w rekrutacji dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

 Terminy w postępowaniu uzupełniającym/ terminy w postępowaniu uzupełniającym dla szkół, w których zajęcia rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego

 

 

 Rodzaj czynności

 

od 28 maja 2018 r.

do 25 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00 / od 5 listopada 2018 r.

do 28 listopada 2018r.

od 20 lipca 2018r. do 24 lipca 2018r. / od 21 grudnia 2018r. do 2 stycznia 2019r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły policealnej wraz z dokumentami

potwierdzającymi spełnianie

przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym,

do 13 lipca 2018r. / do 17 grudnia 2018r.

Od 20 lipca 2018r. do 10 sierpnia 2018r. /do 18 stycznia 2019r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną

wniosków o przyjęcie do szkoły policealnej

i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów

branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez

przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe

dnia 16 lipca 2018r./ dnia 18 grudnia 2018r.

dnia 17 sierpnia 2018r. / dnia 21 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów

Zakwalifikowanych i kandydatów

niezakwalifikowanych

do 18 lipca 2018r./ do 20 grudnia 2018r.

do 22 sierpnia 2018r. /do 24 stycznia 2019r.

Potwierdzenie przez kandydata albo rodzica kandydata niepełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa potwierdzającego posiadanie wykształcenia średniego, o ile nie zostało ono złożone wraz z wnioskiem o przyjęcie do szkoły policealnej

dnia 20 lipca 2018r. /dnia 21 grudnia 2018r.

dnia 23 sierpnia 2018r./ dnia 25 stycznia 2019r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

Przedmioty uzupełniające na podstawie których naliczane są punkty do rekrutacji w roku szkolnym 2018/2019

Technikum Ortopedyczne

1.Biologia

2. Zajęcia techniczne lub plastyczne

Technikum Obsługi Turystycznej

1.Geografia

2.Język obcy- angielski

Technikum –kelner

1.Geografia

 2.Język obcy -0 niemiecki