• Description slide 1

  • Description slide 2

  • Description slide 3

  • Description slide 4

  • Description slide 5

  • Description slide 6

  • Description slide 7

  • Description slide 8




Kwalifikacja - Z.04 świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej

Wymagania dla słuchaczy:

ü    Kurs przeznaczony dla osób dorosłych

ü    Wymagane wykształcenie podstawowe

ü    Zaświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu opiekuna medycznego

Czas trwania nauki

1 rok (2 semestry) kurs kwalifikacyjny

Informacje o zawodzie

Opiekun medyczny tworzy średni personel medyczny związany ze świadczeniem usług w zakresie opieki nad osobą chorą. Pomaga osobie chorej i niesamodzielnej w adaptacji do warunków życia w szpitalu oraz zmian związanych z przewlekłą chorobą lub starością, udziela wsparcia emocjonalnego, pomaga komunikować się z rodziną, zespołem opiekuńczym i terapeutycznym oraz innymi pacjentami.

Miejsce pracy

 Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych.

Cechy pożądane u kandydata

 Zrównoważone reakcje emocjonalne i motoryczne, spostrzegawczość, delikatność, cierpliwość, łatwość nawiązywania kontaktów, odpowiedzialność, życzliwość, empatia, dobra sprawność manualna, dobry stan zdrowia.